Algemene voorwaarden Prologita

Definities/begripsbepalingen

“Opdrachtgever”: iedere (rechts) persoon die met Prologita een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.


 “Opdrachtnemer”: De eenmanszaak Prologita, gevestigd te x ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72665173.

 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen te noemen ‘partijen’.

 

“Overeenkomst”: Iedere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn:

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van goederen of diensten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, alsmede de alle daarop betrekking hebbende Overeenkomsten en rechtshandelingen.

 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie.

 

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

1.4 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.5 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2. Offertes, aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen (offertes) van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangeduid.

 

2.2 Indien een aanbieding (offerte) van Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Opdrachtnemer het recht om het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

2.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

 

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

3. Prijzen/ tarieven

3.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

3.2 Indien prijzen en tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutawisselingen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs of het tarief overeenkomstig te verhogen. Opdrachtnemer zal een eventuele tariefswijziging per e-mail communiceren aan Opdrachtgever, met daarbij de ingangsdatum van het herziene tarief.

 

3.3 Indien op verzoek van, of in overleg met, Opdrachtgever niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

 

3.4 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

3.5 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

4. Extra werkzaamheden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

 

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

 

5. Uitvoering

5.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

5.2 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

 

5.3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

5.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

 

6. Levering

6.1 Door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer schriftelijk, dan wel elektronisch, binnen 14 dagen in gebreke te worden gesteld waarbij Opdrachtnemer nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

 

6.2 Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat Opdrachtgever aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan en Opdrachtgever van de openstaande betalingsverplichtingen op de hoogte is gebracht.

 

7. Rapportering

7.1 De rapportering door Opdrachtnemer vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. Indien de onderzoeksopzet of overeenkomst geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

 

8. Wijziging

8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

8.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

8.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

8.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

8.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

8.6 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

8.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

  

9. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

9.1 Alle informatie in welke vorm dan ook, door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Opdrachtgever. Opdrachtgever is ermee bekend dat de door Opdrachtnemer geleverde goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer bevatten en Opdrachtgever verbindt zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. Opdrachtgever zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorgdragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van de geleverde goederen waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Opdrachtgever is geboden.

 

9.2 Opdrachtnemer is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door Opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. 13.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens verbiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

10. Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

 

10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Opdrachtnemer van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op Opdrachtnemer te vorderen te hebben.

 

10.3. Vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze aan Opdrachtnemer een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd.

 

10.4. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke en buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

10.5. Betalingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de openstaande facturen inclusief de verschuldigde rente en/of kosten.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever daarom niet toegestaan de werken van Opdrachtnemer, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van Opdrachtnemer te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de Overeenkomst voorziene gebruik.

 

11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, website, databestanden, apparatuur of materialen van Opdrachtnemer te verwijderen of te wijzigen.

 

11.3 Indien en voor zover het geleverde ertoe strekt, dat Opdrachtnemer gebruik maakt van de intellectuele eigendom van Opdrachtgever of van derden, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Opdrachtgever of deze derde. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer toestemming voor het gebruik van de werken waarop de intellectuele eigendomsrechten rusten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. In geval partijen ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik willen maken van de intellectuele eigendom van een derde, die geen partij bij de Overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de toestemming van die derde.

 

11.4 Indien Opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer en/of derden, dan is Opdrachtgever voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Opdrachtnemer het recht de levering aan Opdrachtgever op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

 

11.6 Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

12. Afname

12.1 Opdrachtgever is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen aan Opdrachtgever.

 

12.2. Voor zover door Opdrachtnemer geleverde diensten/goederen dienen te worden geïnstalleerd op hardware die door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dient deze hardware steeds te voldoen aan alle technische vereisten die daaraan door Opdrachtnemer zijn gesteld, en ook aan de in het normale verkeer daaraan gestelde vereisten.

 

12.3. Opdrachtnemer acht zich in gevallen als in dit artikel genoemd, niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade bij of jegens Opdrachtgever of derden.

 

13. Contractduur en opzegging

13.1 Een overeenkomst met een overeengekomen vaste duur- of loopprijs is niet tussentijds opzegbaar.

 

13.2 De partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien Partijen in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend

 

13.3 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

13.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

13.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

  

13.7 Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

14. Verbod tot overdracht

14.1 De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door Opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen.

 

15. Overmacht

15.1 Opdrachtnemer noch opdrachtgever is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Opdrachtnemer, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven.

 

16. Aansprakelijkheid

16.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Opdrachtnemer. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het geleverde vervatte informatie.

 

16.2 Opdrachtgever is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig andere medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Ook is hij bekend met de risico’s van het digitaal opslaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. Opdrachtgever aanvaardt dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van bovenomschreven risico’s.

 

16.3 Schade die naar het oordeel van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Opdrachtnemer ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien Opdrachtgever aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

16.4 Indien en voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 5.000,-.

 

16.5 Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door Opdrachtgever zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

17. Vrijwaring

17.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

18. Annuleren afspraken

18.1 Bij het annuleren van geplande seminars, workshops of trainingen wordt een annuleringstermijn van minstens 48 uur aangehouden. Indien eerder dan 48 uur voor de geplande afspraak wordt afgezegd worden geen kosten in rekening gebracht. Indien later dan 48 uur voor de geplande afspraak wordt afgezegd, worden de gemaakte en de te maken kosten voor de specifieke afspraak in rekening gebracht.

 

19. Wijziging 

19.1 Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.

 

19.2 Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

 

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

20.2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.